Former Enron Prosecutor To Take Top White House Job